CORE | bankruptcy and restructuring

CORE je aplikácia určená správnom konkurznej podstaty, v ktorej užívateľ eviduje konkurzy (aj predbežné správy), reštrukturalizácie a oddlženia. Primárnym cieľom CORE je znížiť administratívne bremeno kancelárie správcu v oblastiach všade, kde to je možné zautomatizovaním opakovaných činností a použitím matematických operácií.

  • Načítava korporátne údaje o podnikateľoch z dostupných registrov na internete (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, ....) pri ich prvom evidovaní do aplikácie.
  • Obsahuje modul tvorby dokumentov, kde CORE automaticky naplní užívateľom vytvorené šablony údajmi z konkrétneho konkurzu. Užívateľ môže zadať do CORE neobmedzené množstvo šablón.
  • Obsahuje modul automatického výpočtu lehôt správcu, kde CORE vypočíta lehoty, vytvorí notifikácie k týmto lehotám a tie zobrazuje v titulnom formulári pre jednoduchý prehľad povinností správcu.
  • Automaticky udeľuje a prepočítava poradové číslo prihlásenej pohľadávky v zozname pohľadávok a poradové číslo veriteľa.
  • Automaticky prideľuje súpisovej zložke majetku relevantné pohľadávky proti podstate.
  • Obsahuje modul evidencie a výpočtu odmeny správcu.
  • Generuje štruktúrovaný export údajov do aplikácie MS Excel, a to zoznamu pohľadávok a súpisu majetku podstát.
  • Obsahuje modul odoslanej pošty, ktorý prehľadne a jednoducho eviduje poštu na odoslanie s uvedením poštovného, hmotnosti, dokumentu ku ktorému sa vzťahuje, generuje podacie hárky, poštové obálky, automaticky zapisuje poštovné ako pohľadávku proti podstate.
  • Obsahuje modul prijatej pošty, ktorý roztrieďuje a kopíruje naskenovaný obsah zásielky jednotlivým spisom, pracuje s doručenkami, dokáže vytvárať úlohy po doručení pre ďalších užívateľov CORE.
  • Automaticky vytvára pri zaevidovaní nového konkurzu adresárovú štruktúru na spoločnom úložisku dokumentov.